Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 1532/19-02-2015-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(ΚΑ3830)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3830 και τίτλο «Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πανίδας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2611


Περιγραφή αντικειμένου:Παρακολούθηση και καταγραφή χερσαίων μαλακίων στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς
Λήξη:06-03-2015

 

Δείτε παράκατω στο αρχείο που ακολουθεί την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος