Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ.1861/02-03-2015-ΧΗΜΙΚΟΣ (ΚΑ3676)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3676 και τίτλο «Μεταβολή της σύστασης των αερολυμάτων λόγω ρύΠΑΝσης - Επιπτώσεις στην θαλάσσια παραγωγικΟτητα, το κΛΙμα και την ποιότητα του Αέρα (PANOPLY)»,το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2635


Περιγραφή αντικειμένου:Πειράματα διαλυτότητας σκόνης, Προσδιορισμός χημικής σύστασης και διαλυτότητας αερολυμάτων και εναπόθεσής τους


Λήξη:13-03-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :