Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 1918/04-03-2015-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(ΚΑ3958)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3958 και τίτλο «Διασύνδεση Πελαγικού και βενθικού οικοσυστήματος: αλλαγή καθεστώτος και υποξία»,το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ", ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2641


Περιγραφή αντικειμένου:Τεχνικός έρευνας για γεωχημικές αναλύσεις ιζήματος και θαλάσσιων φανερόγαμων


Λήξη:19-03-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :