Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 1932/04-03-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ(ΚΑ3847)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3847 και τίτλο «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Γενετικής Ογκολογίας Υποέργο 1», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2642


Περιγραφή αντικειμένου:Σχεδιασμός αρχείου Γενετικών Πληροφοριών και συλλογή και καταγραφή αποτελεσμάτων γονιδιακού ελέγχου


Λήξη:16-03-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :