Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 209/18-01-2016, KA 3645

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3645 και τίτλο «Σύγκλιση των κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3110

Περιγραφή αντικειμένου: Συμμετοχή στην υποστήριξη μέρους των κεντρικά προσφερόμενων υπηρεσιών από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης


Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 02/02/2016

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :