4715-Τροποποίηση της πρόσκλησης με αρ.πρ.4144/07-05-2015-ΙΑΤΡΟΣ(2545)


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2798

Περιγραφή αντικειμένου: Παρακολούθηση κλινικών μελετών- εφαρμογή GCP
Λήξη: 05-06-2015