Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 2604/20-03-2015-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(ΚΑ3420)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3420 και τίτλο «Αποτύπωση και μοντελοποίηση των διαδικασιών της λειτουργικής διασύνδεσης των ΠΦΥ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του E.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 και το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2678


Περιγραφή αντικειμένου:Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ηλεκτρονικής αποτύπωσης (μοντελοποίηση - process modeling) των διαδικασιών λειτουργικής διασύνδεσης των φορέων ΠΦΥ αλλά και της σύνδεσης τους με τις μονάδες νοσοκομειακής περίθαλψης. Μελέτη και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εργαλείου για την τήρηση και συσχέτιση των διαδικασιών λειτουργικής διασύνδεσης.

 

Λήξη:06-04-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :