Πρόσκληση με αρ. πρ. 2779/26-03-2015, ΚΑ 2887

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 2887 και τίτλο «Συλλογή, ομαδοποίηση και διάδοση δεδομένων ερευνητικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2692 / σύνδεσμος Ανακοίνωσης στο site ΕΛΚΕ

Περιγραφή αντικειμένου:

Οικονομική παρακολούθηση και λογιστική υποστήριξη του έργου με ΚΑ 2887 και τίτλο «Συλλογή, ομαδοποίηση και διάδοση δεδομένων ερευνητικών προγραμμάτων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».

Λήξη: 20/04/2015 ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων.

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :