Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 2853/27-03-2015-ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(ΚΑ3836)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3836 και τίτλο «Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology (CCQCN)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1)σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2697

Περιγραφή αντικειμένου:Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος CCQCN με ΚΑ3836


Λήξη:06-04-2015