Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 5025/05-06-2015, Διακεκριμένοι Επιστήμονες ΚΑ 3087

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3087 και τίτλο «ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης - Β' Φάση», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2827

Περιγραφή αντικειμένου:  Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 22/06/2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :