Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 3288/08-04-2015-ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ(ΚΑ3888)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3888 και τίτλο «Ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων με ενκαψυλιωμένα ενεργά συστατικά», το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2719

Περιγραφή αντικειμένου:Υποστήριξη έργου


Λήξη:23-04-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :