Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 331/22-01-2016 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ(ΚΑ3830)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3830 και τίτλο «Καταγραφή και παρακολούθηση ειδών πανίδας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3111

Περιγραφή αντικειμένου: Καταγραφή, ταξινόμηση, ανάλυση και επεξεργασία συλλογών χερσαίων μαλακίων στο ΜΦΙΚ


Λήξη:08-02-2016

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :