Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 3680/23-04-2015-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ(ΚΑ2151)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2151 και τίτλο «Κλινικές Μελέτες», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2735


Περιγραφή αντικειμένου:Επιστημονική Γραμματεία Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής ΠΑ.Γ.Ν.Η


Λήξη:08-05-2015

 

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :