Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 3684/23-04-2015-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ(ΚΑ2151)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2151 και τίτλο «Κλινικές Μελέτες», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2736


Περιγραφή αντικειμένου:Μεταφορά & αρχειοθέτηση ιατρικών φακέλων


Λήξη:08-05-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :