Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 3687/24-04-2015-ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ(ΚΑ2151)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 2151 και τίτλο «Κλινικές Μελέτες», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς Φορείς ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2737


Περιγραφή αντικειμένου:Επεξεργασία & διεκπεραίωση βιολογικών δειγμάτων στο εργαστήριο Ογκολογίας


Λήξη:11-05-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :