Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 5232/10-06-2015, ΚΑ 3815

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3815 και τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Κρήτης- Β΄ ΦΑΣΗ»,το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2836

Περιγραφή αντικειμένου: Αναφορές λειτουργίας και προβλημάτων του κεντρικού Πληροφοριακού συστήματος της ΔΑΣΤΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 25/06/2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :