Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 3892/30-04-2015-ΙΑΤΡΟΣ(ΚΑ3888)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3888 και τίτλο «Ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων με ενκαψυλιωμένα ενεργά συστατικά», το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει τις παρακάτω δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2752


Περιγραφή αντικειμένου: Iατρός


Λήξη:15-05-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :