Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 2270/12-03-2015-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(ΚΑ3934)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3934 και τίτλο «ECHO - Enhancing Chronic patients' Health Online», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης -ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:


 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2654

Περιγραφή αντικειμένου: Διαδικτυακή Υποστήριξη της Υγείας του Χρόνια Ασθενούς

 

Λήξη:27-03-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :