Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 4213/11-05-2015-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(ΚΑ3418)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3418 και τίτλο «ΥΕ4:''Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας"», της Πράξης Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ήρων, με κωδικό ΟΠΣ 304118, το οποίο υλοποιείται  στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση και συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους,  ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2766


Περιγραφή αντικειμένου: Υποέργο 4 «Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας» της πράξης «Ολοκληρωμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ήρων»


Λήξη:26-05-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :