Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 4277/15-05-2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3906 και τίτλο «! Υποστήριξη των αναγκών του Φοιτητολογίου, των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και της ΜΟΔΙΠ», το οποίο χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών, ενδιαφέρεται να συνάψει μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

 

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2787

Περιγραφή αντικειμένου:

 

"Υποστήριξη και Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της ΜΟΔΙΠ"

 

Λήξη: 02/06/2015