Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 4627/21-05-2015-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ(ΚΑ3894)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3894 και τίτλο «Πρόγραμμα ανάπτυξης και έρευνας της καρδιοχειρουργικής», το οποίο χρηματοδοτείται από Ιδιωτικούς φορείς, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2793

 
Περιγραφή αντικειμένου: Επιστημονική Γραμματεία Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Πα.Γ.Ν.Η.


Λήξη: 05-06-2015

Συνοδευτικά Αρχεία :