Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 5033/04-06-2015, ΚΑ 3019

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3019 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2825

Περιγραφή αντικειμένου: Γραμματειακή-Οργανωτική Υποστήριξη Προγράμματος Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης


Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 19/06/2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :