Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 5151/08-06-2015-ΠΤΥΧΙΟ ΑΕΙ(ΚΑ3015)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3015 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος  Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2828


Περιγραφή αντικειμένου: Γραμματειακή Υποστήριξη Πρακτικής Άσκησης

Λήξη: 23-06-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :