Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 5184/08-06-2015-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ(ΚΑ3679)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3679 και τίτλο «Γνωσιακές, ψυχοκοινωνικές και φυσιολογικές συνιστώσες προσαρμογής και ποιότητας ζωής σε αυτοάνοσα νοσήματα: Διαχρονική μελέτη ασθενών με Σκλήρυνση κατά πλάκας ή ρευματοειδή αρθρίτιδα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2830


Περιγραφή αντικειμένου: Ψυχοκοινωνική και γνωσιακή/νευροψυχολογική αξιολόγηση ασθενών και συντρόφων


Λήξη: 18-06-2015

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :