Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 5354/12-06-2015-ΧΗΜΙΚΟΣ(ΚΑ3671)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3671 και τίτλο «Σχηματισμός και ανάπτυξη ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2843


Περιγραφή αντικειμένου: Θεωρητική μελέτη των διεργασιών ατμοσφαιρικής πυρηνοποίησης με έμφαση στο ρόλο των βιογενών οργανικών ενώσεων  με χρήση αριθμητικού μοντέλου


Λήξη: 22-06-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :