Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 5483/17-06-2015-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ(ΚΑ3674)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3674 και τίτλο «Έλεγχος οπτικών κυμάτων: καμπύλο, επιταχυνόμενο, και διακριτό φως» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι" ενδιαφέρεται να συνάψει δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2847


Περιγραφή αντικειμένου: Θεωρητική και αριθμητική μελέτη στην κυματική διάδοση με εφαρμογές στην οπτική και στα laser


Λήξη: 02-07-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :