ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 5570/19-05-2015 ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:  

 


ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 19022/19-12-2014

Φ.Ε.Κ. 358/21-04-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Γ6Φ469Β7Γ-ΣΡΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:  00000577005

Τομέας Εργαστηριακής Ιατρικής

      Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Χημεία»


     

ΤΜΗΜΑ  ΦΥΣΙΚΗΣ, τηλ. 2810-394300, email: secretariat@physics.uoc.gr 

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 19025/19-12-2014

Φ.Ε.Κ. 369/24-04-2015 τ. Γ’,  ΑΔΑ: 62Θ7469Β7Γ-ΦΣ8 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 00000577058

Τομέας Ατομικής και Μοριακής Φυσικής

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Ατομική, Μοριακή Φυσική»

 


ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, τηλ. 2810-545131 email: pantelidaki@chemistry.uoc.gr 

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 19795/19-12-2014

Φ.Ε.Κ. 403/29-04-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 7ΕΞΗ469Β7Γ-ΥΒΧ 

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 00000577140

Τομέας Ανόργανης Χημείας

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία» 

 


ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ, τηλ. 2810-394271 e-mail: skouradaki@materials.uoc.gr 

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 19024/19-12-2014

Φ.Ε.Κ. 403/29-04-2015, τ. Γ΄, ΑΔΑ: 75Λ8469Β7Γ-ΧΙ0

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ : 00000577264

Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Σύνθεση – Ανάπτυξη Νανοδομών»


 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).  Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, στις Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  20-07-2015