Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 6434/09-07-2015-ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑ3954)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3954 και τίτλο «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΗΨΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2872


Περιγραφή αντικειμένου: Μελέτη των μηχανισμών της ανοσοπαράλυσης στη σήψη


Λήξη: 24-07-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :