Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 6436/09-07-2015-ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ(ΚΑ3942)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3942 και τίτλο «Ενδοφαινοτυπικοί Δείκτες Διαμεσολαβούμενοι από τον Προμετωπιαίο Φλοιό στο Φάσμα της Σχιζοφρένειας», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2879


Περιγραφή αντικειμένου: Νευροψυχολογική εκτίμηση και αξιολόγηση μετρήσεων, Εκτίμηση Προπαλμικής Αναστολής και αξιολόγηση μετρήσεων, Χορήγηση κλιμάκων προσωπικότητας και αξιολόγηση μετρήσεων, Συλλογή και αποθήκευση γενετικού υλικού, Εβδομαδιαίες ενημερώσεις βάσης δεδομένων, Συμμετοχή στις στατιστικές αναλύσεις και στη συγγραφή δημοσιεύσεων.


Λήξη: 27-07-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :