Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6441/10-07-2015 ΚΑ 3816

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3816 και τίτλο «ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης - Β’ Φάση», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2874

Περιγραφή αντικειμένου: Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων Δευτέρα 27/07/2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :