Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 6461/10-07-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ(ΚΑ3945)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3945 και τίτλο «Η προσθήκη περισσότερης Οικολογίας και Γενετικής στην κατανόηση της Βιολογικής Ποικιλότητας: ο ρόλος των νησιών ως φυσικά εργαστήρια», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2877


Περιγραφή αντικειμένου: Φυλογένεση και Φυλογεωγραφία ερπετών στο χώρο του Αιγαίου με τη χρήση δεδομένων νέας γενιάς αλληλούχισης


Λήξη: 27-07-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :