Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 6467/10-07-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΚΑ3953)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3953 και τίτλο «Ο ρόλος των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) στον διαβήτη, στα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα και στην καρδιαγγειακή νόσο», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2880


Περιγραφή αντικειμένου: Δημιουργία αδενοσχετιζόμενων ιών που εκφράζουν την αγρίου τύπου και μεταλλαγμένες μορφές της απολιποπρωτεϊνης Α-Ι του ανθρώπου και χρήση τους σε πειραματόζωα


Λήξη: 27-07-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :