Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 6470/10-07-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ(ΚΑ3956)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3956 και τίτλο «Γενωμική προσέγγιση για την κατανόηση των μηχανισμών αποτοξικοποίησης των ξενοβιοτικών και της προσαρμογής του δάκου στον ελαιόκαρπο», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2882


Περιγραφή αντικειμένου: Μελέτη των καταλυτικών ιδιοτήτων και των παραμέτρων συγγένειας των ενζύμων με τα εντομοκτόνα και τα τοξικά τους παραπροιόντα/Διάχυση αποτελεσματων


Λήξη: 27-07-2015

 

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :