Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 6494/14-07-2015-ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ(ΚΑ3951)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3951 και τίτλο «Μια αρνητική σχέση της p110δ PI3K με την ογκοκατασταλτική πρωτεΐνη PTEN: επιπτώσεις στην αναχαίτιση της αύξησης των όγκων και της μετάστασης», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2895

Περιγραφή αντικειμένου: Διερεύνηση και ταυτοποίηση της λειτουργικότητας του ενδοκυττάριου μηχανισμού διαβίβασης σήματος της p110δ PI3Κ στον καρκίνο και στη μετάσταση σε μοντέλα ποντικών in vivo.


Λήξη: 24-07-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :