Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 6500/14-07-2015-ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΚΑ3836)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3836 και τίτλο «Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology (CCQCN)», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2898


Περιγραφή αντικειμένου:Έρευνα στα πλαίσια του προγράμματος CCQCN με ΚΑ3836


Λήξη: 24-07-2015

 

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :