Προκήρυξη 2 θέσεων καθηγητών του ΠΚ 7067 18-06-2015

 

 

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Καθηγητών, ως εξής:  

 

ΤΜΗΜΑ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ, τηλ. 2810-394762, email: medsec@med.uoc.gr

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 2685/10-03-2015

Φ.Ε.Κ. 520/05-06-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: ΩΣ1Λ469Β7Γ-ΣΝΨ

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 627371 

Τομέας Παθολογίας

 Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή  με γνωστικό αντικείμενο «Ρευματολογία – Κλινική Ανοσολογία»

     

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,

Τηλ. 2810-393807 e-mail: secr@math.uoc.gr 

  1. Αριθμός  προκήρυξης: 2513/06-03-2015

Φ.Ε.Κ. 520/05-06-2015 τ. Γ’, ΑΔΑ: 62ΞΘ469Β7Γ-ΑΜΜ 

ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»:  627452 

 

Μία (1) θέση Καθηγητή στη  βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Μοντελοποίηση»

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).  Επίσης τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) καθώς και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής,  στις Γραμματείες των ανωτέρω Τμημάτων.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ:  18-08-2015