Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 7916/10-09-2015-ΒΙΟΛΟΓΟΣ,ΙΑΤΡΟΣ(ΚΑ3886)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3886 και τίτλο «Ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων με ενκαψυλιωμένα ενεργά συστατικά>> και κωδικό αριθμό κωδ. έργου 11ΣΥΝ_2_1785 το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2990


Περιγραφή αντικειμένου: ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - Θα διερευνηθεί ο τρόπος μεταβολισμού πολυφαινολικών εκχυλισμάτων in vitro-in vivo.


Λήξη: 22-09-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :