Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 7949/11-09-2015-Περιβαλλοντολόγος

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων με ΚΑ4239 και τίτλο «Enhancing Volunteer Awareness and Education against Natural Disasters though E-learning - EVANDE», & ΚΑ4290 και τίτλο «E-PRESS, Monitoring and evaluation of natural hazard preparedness at school environment», τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=2991


Περιγραφή αντικειμένου: Διοικητική υποστήριξη έργων και παρακολούθηση δράσεων


Λήξη28-09-2015

 


Συνοδευτικά Αρχεία :