Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8349/25-09-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ(ΚΑ3566)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3566 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Παραγωγή Βιο-υδρογόνου (Η2) από μονοκύτταρα χλωροφύκη» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3006


Περιγραφή αντικειμένου: Αξιολόγηση του έργου ΘΑΛΗΣ "ALGAH2" με   ΚΑ 3566   και   τίτλο   «ΘΑΛΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- Παραγωγή Βιο-υδρογόνου (Η2) από μονοκύτταρα χλωροφύκη» (ALGAH2)


Λήξη: 12-10-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :