Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρ. 8392/28-09-2015

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3815 και τίτλο «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Κρήτης- Β΄ ΦΑΣΗ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:

http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3010
 

 

Περιγραφή αντικειμένου:Εξωτερική αξιολόγηση της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: Τρίτη 13/10/2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :