Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8565/01-10-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ(ΚΑ3570)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3570 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Ανάλυση, μοντελοποίηση και προσομοιώσεις για σύνθετα και στοχαστικά συστήματα» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3020


Περιγραφή αντικειμένου:Αξιολόγηση του έργου ΘΑΛΗΣ «Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Προσομοιώσεις για Σύνθετα και Στοχαστικά Συστήματα»


Λήξη:16-10-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :