Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 8630/02-10-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ(ΚΑ3573)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3573 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- Μεταβολές των πρωτείνών θερμικής καταπληξίας και της γλουταμίνης σχετιζόμενες με ορμονικές, ανοσολογικές, φλεγμονώδεις και μοριακές αντιδράσεις στη σήψη συνδυασμένη κλινική και πειραματική μελέτη» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3024


Περιγραφή αντικειμένου:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


Λήξη:19-10-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :