Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 9339/22-10-2015-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ(ΚΑ3567)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3567 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ - Πανεπιστήμιο Κρήτης - Αυθόρμητη ανάπτυξη, ιδιότητες και διατάξεις νανονημάτων των ημιαγωγών ΙΙΙ-V» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 Ο υπερσύνδεσμος της πρόσκλησης είναι:http://www.elke.uoc.gr/announcements/news/view.aspx?id=3053


Περιγραφή αντικειμένου: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΑΛΗΣ Πανεπιστήμιο Κρήτης - Αυθόρμητη ανάπτυξη, ιδιότητες και διατάξεις νανονημάτων των ημιαγωγών ΙΙΙ-V


Λήξη: 06-11-2015

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :