Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 868/03-02-2015 - ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΚΑ3572)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3572 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Έκφραση, Βιοχημικός Χαρακτηρισμός και Δομικές Μελέτες Ενζύμων Τροποποίησης Πολυσακχαριτών του Κυτταρικού Τοιχώματος Παθογόνων Βακτηρίων και Σχεδιασμός Αναστολέων τους με Αντιβακτηριακή Δράση - Αναστολή νέων ενζυμικών στόχων παθογόνων βακτηρίων του ανθρώπου (INTAHUPA)», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 

Περιγραφή αντικειμένου: Συμμετοχή στη Δράση 1 του προγράμματος ΘΑΛΗΣ (INTAHUPA)

 

Λήξη: 18-02-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :