Πρόσκληση 105/8-01-15 του ΚΑ 3965, ΕΥ Κούση Μαρία

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με ΚΑ 3965 και τίτλο «Οι Έλληνες, οι Γερμανοί και η Κρίση», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Περιγραφή αντικειμένου:

Ερευνητής στην έρευνα ανάλυσης απόδοσης ευθυνών για την οικονομική κρίση στην ευρωζώνη μέσω της μεθόδου Discursive Actor Attribution Analysis, στις Ενότητες Εργασίας: 4 (κωδικοποίηση άρθρων του τύπου), 5 (Έλεγχος κωδικοποίησης και εισαγωγής δεδομένων), 6 (Ανάλυση Στοιχείων), 7 (Επιλογή υλικού ιστοσελίδων), 8 (κωδικοποίηση υλικού ιστοσελίδων) και 11 (Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων) του έργου με ΚΑ 3965 και τίτλο «Οι Έλληνες, οι Γερμανοί και η Κρίση»


Λήξη: 19/01/2015

 

 

 


Συνοδευτικά Αρχεία :