Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 183/12-01-2015 -ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΚΑ3957)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3957 και τίτλο «Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΣΚΙΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΕΣ», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ", ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 

Περιγραφή αντικειμένου: Υποστήριξη λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων ανάλυσης δεδομένων.

 

Λήξη: 28-01-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :