Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 358/15-01-2015 - ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΚΑ3734)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3734 και τίτλο «Κατανόηση μοριακών μονοπατιών που ρυθμίζουν τον αποπτωτικό κυτταρικό θάνατο για την ορθολογική  ανάπτυξη θεραπευτικών στρατηγικών στον καρκίνο του εντέρου» (συντ.τίτλου: THERACAN) και κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_1_485», το οποίο υλοποιείται από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 

Περιγραφή αντικειμένου: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ.

 

Λήξη: 28-01-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :