Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 587/23-01-2015 - ΒΙΟΛΟΓΟΣ (ΚΑ3478)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3478 και τίτλο «TransPOT - Enhancing University of Crete Medical School Scientific Excellence and Translational Research Potential in Human Diseases», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να συνάψει μια(1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 

Περιγραφή αντικειμένου: Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις και μονοπάτια επαγωγής σήματος στον καρκίνο

 

Λήξη: 02-02-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :