Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 410/19-01-2015, ΚΑ 3929

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ 3929 και τίτλο «Ενίσχυση Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης»,το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό, ενδιαφέρεται να συνάψει  πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.


Περιγραφή αντικειμένου: Υποβοήθηση φοιτητών στο σχεδιασμό διδασκαλιών τους στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, του έργου με ΚΑ: 3929 

Λήξη: 09/02/2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :