Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρ. 644/23-01-2015 - ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΚΑ3950)

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΠΚ) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με ΚΑ3950 και τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΚΩΝ Η ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ»,το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" ενδιαφέρεται να συνάψει μια (1) σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

 

Περιγραφή αντικειμένου: Έρευνα σε προβλήματα αρχικών/συνορικών τιμών για ολοκληρώσιμα συστήματα

 

Λήξη: 02-02-2015

 

 

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία :